Skip to navigation Skip to main content Skip to footer
Register for course

ንግድ ስራ ጅማሮ 2

Steps

 1. Find course
 2. Register
 3. Learn
 4. certificate of participation
for free!

ከንግድ ሀሳቡ ባሻገር የራስዎን ንግድ ለመጀመር እና ለማካሄድ ፤ ለንግድ ጉዞ ዝግጁ መሆን አለብዎት ፤ የንግድ ድርጅት ባለቤት በአፍሪካ ውስጥ ያለውን ያልተጠበቀ የንግድ ጉዞ አቅጣጫ ለማስተዳደር የሚያግዟቸው የተወሰኑ የግል ባህሪያትን ሊያዳብሩ ይገባል።

Register for course

Course details

 • free of charge
 • Certificate of participation
 • Amharic
 • L1 Basic
 • under 2 hours
 • 7 modules

Contents

 • መግቢያ
 • ሥራ ፈጣሪው
 • የአንድ ሥራ ፈጣሪ / የንግድ ሥራ ባለቤቶች ባህሪያት
 • የንግድ ጉዞ
 • የፋይናንስ ዝግጁነት
 • የመነሻ ካፒታል ምንጮች
 • እውቀትዎን ይፈትሹ

Information on the modules

1 minutes

2 minutes

2 minutes

3 minutes

3 minutes

2 minutes

10 minutes

Related courses

0 Bilder
Zum Seitenanfang