Skip to navigation Skip to main content Skip to footer
Register for course

የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ

Steps

 1. Find course
 2. Register
 3. Learn
 4. certificate of participation
for free!

በቤት ውስጥ, በሥራ ቦታ, በትምህርት ቤት, በስፖርት ወይም በመዝናኛ ጊዜ ማንኛውም ሰው በማንኛውም ቦታ እና በማንኛውም ጊዜ በአስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ እራሱን ማግኘት ይችላል. በተፈጥሮ ግለሰቦች በድንገተኛ ሁኔታዎች ውስጥ ሌሎችን መርዳት አለባቸው.

Register for course

Course details

 • free of charge
 • Certificate of participation
 • Amharic
 • L1 Basic
 • under 2 hours
 • 4 modules

Contents

 • በአስቸኳይ ሁኔታዎች ውስጥ ሲሆኑ ምን ማድረግ አለቦት
 • አረጋግቶ በጎን የማስቀመጥ ሂደቶች
 • የልብና የደም ሥር (ካርዲዮፑልሞናሪ ሪስዩሳክቴሽን)
 • እውቀቶን ይፈትሹ

Information on the modules

10 minutes

5 minutes

5 minutes

10 minutes

Zum Seitenanfang